Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์อัลกอริทึม การเขียนผังงาน คำสั่งเทียม ภาษาโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่จัดอยู่ในประเภทภาษาโครงสร้าง โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ชนิดข้อมูลและรูปแบบของการกำหนดข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร การสร้างฟังก์ชัน การควบคุมการทำงานของโปรแกรมอาเรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ข้อมูลแบบโครงสร้าง การจัดการแฟ้มข้อมูล การแสดงผลบนจอภาพ ในรูปแบบของ
เท็กซ์และกราฟิกโหมดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ในงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น ระบบฐานข้อมูล ประยุกต์คำสั่งสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง (SQL) เพื่อจัดการข้อมูลตรวจสอบ คุณภาพข้อมูล ระบุและสรุปผลการตรวจสอบความทันสมัย ความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่มีคุณภาพ ออกแบบความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลของความเสี่ยงในเชิงข้อมูล และความเสี่ยงในการใช้ข้อมูล นำเสนอกระบวนการและเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูล ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้ข้อมูลระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูล และเลือกใช้เครื่องมือแบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured Data)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและโครงสร้างของเว็บไซต์ การออกแบบ
โครงสร้างเว็บไซต์ขั้นตอนและส่วนประกอบของโครงสร้างเว็บไซต์การติด
ตั้งและกำหนดคุณลักษณะการทำงานของโปรแกรม Web Server การ
เลือกใช้โปรแกรมCMS (Content Management System) และ
การติดตั้งการตั้งค่าและการปรับสภาพแวดล้อมเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับงาน
การจัดหมวดหมู่และรายการของเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ การสร้างและ
จัดการเมนูการจัดการระบบสมาชิกและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
การใช้เทมเพลต การใช้เครื่องมือ(Tool)การอัพโหลดและการสำรอง
ข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย การติดตั้งโปรแกรมเสริม(Extension)
และใช้งานเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูล JSON (JavaScript Object Notation) กฎไวยากรณ์ อาร์เรย์ใน JSON การเปลี่ยนข้อมูล JSON เป็น JavaScript Object การสร้างข้อมูล Object JSON ฟังก์ชันสําหรับจัดการ JSON การรับส่งข้อมูล JSON ระหว่าง Client กับ Server การส่งข้อมูล JSON ด้วย Ajax (Asynchronous Javascript and XML) การใช้งาน JSON ร่วมกับฐานข้อมูล นําข้อมูลจากฐานข้อมูลสร้าง JSON การประยุกต์ใช้งาน JSON ร่วมกับ ภาษาอื่น ๆ การประยุกต์ใช้งาน JSON ในงานอาชีพ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือในการสร้าง การทดสอบและติดตั้งใช้งาน การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคำนวนทางคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน เซ็ต ระบบเลขฐานตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน แมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น และเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับคำนวณในการวิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบูรณาการพัฒนาโปรแกรม สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์