รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาเกี่ยวกบวิวัฒนาการของระบบจํานวนนับและความสัมพันธ์ระหวางคณิตศาสตร์กับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเมตริกซ์